Pre povinných

Ak je proti Vám vykonávaná exekúcia, teda ste povinný v exekučnom konaní, nepodliehajte panike.

Z upovedomenia o začatí exekúcie, ktoré Vám bude/bolo doručené do vlastných rúk, sa dozviete všetky podstatné informácie o vykonávanej exekúcii – kto podal návrh na exekúciu, na základe akého rozhodnutia, výšku vymáhanej pohľadávky, spôsob jej vykonania, výšku predbežných trov exekútora, číslo účtu, na ktorý je treba vykonať úhradu a v neposlednom rade poučenie o námietkach proti exekúcii a trovám exekúcie a o lehote na ich vznesenie.

Pozor – v súvislosti s vykonávaním exekúcie má povinný odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie zakázané nakladať so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke.

Ak Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie a nechcete, aby Vám exekúcia skomplikovala súčasnú situáciu, alebo aby Vám nevznikli ďalšie problémy a zároveň, aby Vám čo najmenej zasahovala do bežného života – ponúkam Vám niekoľko riešení.

1. Ak máte dostatok finančných prostriedkov, uhraďte pohľadávku, príslušenstvo a trovy exekúcie do 14 dní od prevzatia upovedomenia o začatí exekúcie. Ušetríte!!! Ak uhradíte pohľadávku skôr, ako Vám uplynie lehota na podanie námietok /teda do 14 dní/, patrí exekútorovi 50% odmeny /odmena exekútora je 20% z vymoženej pohľadávky, najmenej 33,19 €, najviac 33 193,92 €/. Úhradu môžete uskutočniť

- v hotovosti v sídle exekútorského úradu

- bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v upovedomení

- poštovou poukážkou

- priamym vkladom na účet exekútora v banke uvedenej v upovedomení

 

2. Ak nemáte momentálne dostatok finančných prostriedkov, kontaktujte nás – osobne – Jaskový rad 79, Bratislava, telefonicky na číslo +421 905 555 058, e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Môžete navrhnúť vyriešenie pohľadávky obojstranne prijateľným spôsobom, prípadne splátkový kalendár. Ak sa zaviažete uhrádzať pohľadávku formou splátkového kalendára, dodržujte dátum a výšku dohodnutých splátok. Ak viete, že splátku v určenom termíne neuhradíte, včas to oznámte exekútorovi. Ak dohodu alebo splátkový kalendár nedodržíte, bez ďalšieho upozornenia exekútor vykoná exekúciu iným spôsobom, čím Vám môžu vzniknúť ďalšie trovy konania.

Dôležité je upozorniť na príslušenstvo pohľadávky. Mnohí povinní sú presvedčení, že keď uhradia dlžnú sumu – istinu pohľadávky, ich dlh je splatený. V mnohých prípadoch však pohľadávka /dlžná suma/ je spojená s príslušenstvom, ktoré najčastejšie tvorí úrok z omeškania, trovy súdneho konania, trovy právneho zastúpenia a pod. Ak je dlžná suma – istina úročená, pohľadávka až do dňa splatenia celej istiny narastá. Až po splatení celej istiny je možné určiť presnú sumu príslušenstva pohľadávky a trov exekúcie. Čím rýchlejšie uhradíte istinu pohľadávky, tým menšie budú úroky z omeškania.

3. Ak sa domnievate, že exekučné konanie začalo neoprávnene, máte možnosť do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesť námietky proti exekúcii u exekútora, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie. Námietky musia byť odôvodnené, na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Námietky proti exekúcii exekútor doručí súdu. O námietkach proti exekúcii rozhoduje súd.

.... a nakoniec

Preberajte písomnosti a reagujte na výzvy.

Ak sa zdržiavate na inej adrese, ako je Váš trvalý pobyt, oznámte adresu, na ktorej budete písomnosti preberať.

Buďte aktívny. Váš prístup Vám môže ušetriť ďalšie náklady spojené s exekučným konaním. Spolupráca s exekútorom pomôže bezproblémovému a rýchlemu priebehu konania.

Výkon exekučnej činnosti je „pokračovaním“ súdneho konania. Exekútor vykonáva exekúciu na základe exekučného titulu. Nemá informácie o predchádzajúcom konaní ani o podrobnostiach sporu a nie je oprávnený ich skúmať ani rozhodovať o odpustení povinnosti uloženej v rozhodnutí.