Ako zaplatiť dlh

Úhradu môžete uskutočniť

- v hotovosti v sídle exekútorského úradu – Jaskový rad 79, Bratislava, počas úradných hodín.

- bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu SK66 0900 0000 0050 5000 5443

- bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu SK54 5600 0000 0054 5772 4001

- poštovou poukážkou

- priamym vkladom na účet SK66 0900 0000 0050 5000 5443 - Slovenská sporiteľňa, a.s.

- priamym vkladom na účet SK54 5600 0000 0054 5772 4001 - Prima banka, a.s.

Pri každej platbe uvádzajte variabilný symbol, ktorým je číslo Vašej exekúcie